alt

Llywodraethu

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn sefydliad rhwydwaith, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, sy’n dod ag ystod eang o bartneriaid ledled y GIG yng Nghymru, prifysgolion a sefydliadau ymchwil, awdurdodau lleol, ac asiantaethau eraill, ynghyd.

Arweinir ein gwaith gan yr Athro Kieran Walshe, Prif Gynghorydd Ymchwil y Gyfarwyddiaeth Gofal Iechyd Poblogaethau, Llywodraeth Cymru a thîm Is-adran Ymchwil a Datblygu, Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am bolisi, strategaeth a chyllido ymchwil ym maes iechyd a gofal. Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, trwy’r Is-adran Ymchwil a Datblygu a’r Prif Gynghorydd Meddygol, yn atebol i’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Bydd Bwrdd Cynghori Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru yn dod â chynrychiolwyr rhanddeiliaid allweddol ynghyd er mwyn cynghori’r Cyfarwyddwr ynghylch materion strategaeth, cynllunio a chyflenwi.

Mae nifer o sefydliadau a grwpiau’n creu ac yn cyfrannu at Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, gan gynnwys:

Is-adran Ymchwil a Datblygu, Llywodraeth Cymru

Tîm sy’n gyfrifol am osod polisi a chyfeiriad strategol, rheoli rhaglenni gwaith a gweinyddu cynlluniau cyllido Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Canolfannau ac unedau ymchwil iechyd a ariennir

Wedi’u lleoli mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil yng Nghymru gan fwyaf a dyfernir grantiau isadeiledd iddynt drwy broses gystadleuol er mwyn talu am rywfaint o’u costau craidd. Mae’r canolfannau a’r unedau hyn yn darparu capasiti a gallu hanfodol ar gyfer ymchwil ym maes iechyd a gofal cymdeithasol a disgwylir iddynt ddangos perfformiad parhaus o ran ennill grantiau a dyfarniadau ymchwil gan ystod eang o gyllidwyr. Hefyd, disgwylir iddynt gyhoeddi a rhannu eu canfyddiadau ymchwil mewn cyfnodolion effaith uchel a thrwy sianeli eraill, yn ogystal ag ymgysylltu â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill er mwyn darparu ymchwil sy’n diwallu anghenion ac sy’n cyfrannu at bolisi ac ymarfer.

Byrddau Iechyd ac Ymddiriedolaethau’r GIG

Mae gan bob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru gyfarwyddwr ymchwil a datblygu sy’n atebol i aelod gweithredol o’r bwrdd, yn ogystal ag adran Ymchwil a Datblygu sy’n gyfrifol am gefnogi a chyflenwi ymchwil fel rhan o Wasanaeth Cefnogi a Chyflenwi Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Caiff yr holl fyrddau iechyd ac ymddiriedolaethau eu hannog yn gryf i feddu ar eu strategaethau a’u cynlluniau ymchwil a datblygu eu hunain ac i lunio adroddiad blynyddol ar ymchwil a datblygu. Mae pob bwrdd iechyd ac ymddiriedolaeth y GIG yn derbyn rhywfaint o ariannu ar gyfer cyflenwi ymchwil gan Lywodraeth Cymru trwy Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru. Maent hefyd yn buddsoddi mewn ymchwil a datblygu eu hadnoddau eu hunain (er enghraifft, trwy roi amser i weithwyr proffesiynol clinigol gymryd rhan mewn ymchwil ac arwain ymchwil) ac maent yn derbyn incwm ymchwil allanol gan gyllidwyr ymchwil a phartneriaid masnachol/diwydiant.

Y Ganolfan Cefnogi a Chyflenwi

Fel rhan o’r Gwasanaeth Cefnogi a Chyflenwi, mae’r Ganolfan yn darparu cefnogaeth ‘unwaith i Gymru’ megis cydlynu gwaith sefydlu astudiaethau, contractau a chostau. Mae’n rheoli’r cyfeiriadur ymchwil, yn gweithredu polisïau ariannu, ac yn darparu gwasanaeth cyfathrebiadau, ymgysylltu a chynnwys, a gwasanaeth hyfforddiant a gwybodaeth. Yn ogystal, mae’n darparu cymeradwyaethau rheoleiddiol fel rhan o Wasanaeth Cymeradwyo’r Deyrnas Unedig.

Uwch-arweinwyr ymchwil

Grŵp o uwch ymchwilwyr o ledled Cymru a ddewisir ar sail gystadleuol yn seiliedig ar eu cyflawniadau fel arweinwyr a gydnabyddir yn rhyngwladol ym maes ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol. Maent yn rhoi cyngor i Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ac yn gweithredu fel llysgenhadon ac eiriolwyr ar gyfer ymchwil ym maes iechyd a gofal yng Nghymru ac yn rhyngwladol.