Hyfforddiant

Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n cynnig amrywiaeth eang o gyrsiau hyfforddi o ansawdd uchel, seiliedig ar angen ledled Cymru i’r gymuned ymchwil. Mae ein hyfforddiant yn galluogi’r unigolyn i gael dewis o naill ai hyfforddiant wyneb yn wyneb neu e-ddysgu, gydag adnoddau ar gael i wella gwybodaeth, sgiliau a phrofiad.

Mae cyrsiau ar gael yn rhad ac am ddim i ymchwilwyr, gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol ac aelodau eraill o dimau ymchwil y mae’r GIG neu brifysgol yn eu cyflogi, neu’r rheini sy’n ymwneud â datblygu a chyflenwi astudiaethau ymchwil. Mae ein cyrsiau hyfforddi hefyd ar gael i aelodau o’r cyhoedd sydd wedi cofrestru i gael eu cynnwys mewn ymchwil.

Mae pob un o’r cyrsiau ar y rhaglen hyfforddi genedlaethol wedi cyflawni’r marc ansawdd am safonau Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) achrededig, heblaw am rai cyrsiau y mae hyfforddwyr allanol yn eu darparu.

Y diweddaraf am COVID-19

Mewn ymateb i ganllawiau llywodraeth y DU ynglŷn â’r brigiad yn yr achosion o COVID-19, nid ydyn ni’n cynnal hyfforddiant wyneb yn wyneb unrhyw le yng Nghymru hyd nes y cawn ni wybod yn wahanol.

Fodd bynnag, mae cyrsiau e-ddysgu ar gael ichi allu cwblhau’r hyfforddiant yn eich amser eich hun. Rydyn ni’n gweithio i ymestyn y llyfrgell o gyrsiau e-ddysgu sydd ar gael gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru; dewch yn ôl i’r dudalen hon i weld y wybodaeth ddiweddaraf. Darllenwch ein cwestiynau cyffredin i gael canllawiau pellach.

Hyfforddiant Cenedlaethol Treialon Brechlyn COVID-19

Mae’r NIHR wedi datblygu Hyfforddiant Treialon Brechlyn COVID-19 ac mae hwn i’w weld ar NIHR Learn. Mae’r adnoddau hyn yn benodol ar gyfer staff sydd a wnelo â chyflenwi treialon brechlyn COVID-19 ac maen nhw’n cynnwys matrics hyfforddi ynghyd â dolenni i adnoddau dysgu. Mae’r adnoddau’n cynnwys: hyfforddiant hanfodol, dymunol a dewisol ac maen nhw ar gyfer unigolion sydd, neu a allai fod a wnelo ag astudiaethau brechlyn yn unig.

Mae ein rhaglen hyfforddi helaeth yn darparu hyfforddiant o ansawdd uchel, ar sail anghenion, y mae ein tîm o hwyluswyr arbenigol yn ei gyflenwi ledled Cymru. Rydyn ni’n cynnig cyrsiau oddi-ar-y-silff a chyrsiau wedi’u llunio’n benodol sy’n rhad ac am ddim i unigolion sy’n cefnogi ac yn cyflawni ymchwil yng Nghymru. Os oes yna ddigon o leoedd, gellir eu cynnig i ymchwilwyr eraill ond mae’n bosibl y codir ffi arnyn nhw.

Os hoffech chi gael sgwrs â ni am eich anghenion hyfforddi, yna cysylltwch â’n tîm hyfforddi: 02920 230 457 research-training@wales.nhs.uk